תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אנא קרא בקפידה: תנאים אלו הם הבסיס לשימוש באתר תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות (להלן: “התקנון“) באתר ‘מולטי סמארט’: 1. כללי אתר סמארט מיועד לשמש פלטפורמה שירותית ללקוחות סמארט, תוך מתן אפשרות ללקוחות לצפות בזכיותיהם ובטפסים שנשלחו בשמם, וכן לשם פעולות נוספות. תקנון זה מסדיר את היחסים בין כל גורם אשר עושה שימוש באתר ‘סמארט’, אשר כתובתו https://www.playsmart.co.il (להלן: “המשתמש” ו”האתר“, בהתאמה), או בתכנים המופיעים בו, לבין טוטוקרד 5 בע”מ , לפי העניין (להלן: “סמארט“). האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת; על המשתמש חלה האחריות לעיין בו בכל פעם מחדש בטרם יגלוש באתר ו/או ישתמש בו. על המשתמש לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ובדרך שאינה מנוגדת להוראות כל דין או תקנון זה. כניסת המשתמש אל האתר, או שהותו באתר, תיחשב הסכמה מצידו לתנאי הוראות תקנון זה, ללא כל הגבלה או התנייה שהיא ביחס לאמור בו, והוא מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו. אם משתמש אינו מסכים להוראות תקנון זה, כלשונן, הינו מתבקש לחדול מלעשות כל שימוש באתר, לרבות גלישה בו. האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם נקבה, ולהיפך, וכן האמור בלשון יחיד משמעו גם רבים, ולהיפך. המידע הקיים באתר מוגש כשירות לציבור בלבד, ואינו בא להחליף את המידע במערכות סמארט. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים באתר לבין הנתונים הנמצאים במערכות סמארט, יקבעו אלו המצויים במערכות סמארט. כמשתמש באתר ייחשב כל העושה שימוש כלשהו (פסיבי/אקטיבי) בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו, לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקם. משתמש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע ו/או תוכן ו/או תוכנה ו/או קבצים ו/או ממשקים שהגיעו אליו, אף אם הגיעו אליו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם כפי שמופיע באתר. על המידע המצוי באתר, הגישה של כל משתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הוא בבתי משפט מוסמכים בתל אביב-יפו. בעצם הצטרפותי לסמארט אני מסכים לכך כי הפרטים שלי יוכנסו למאגר המידע של טוטוקרד לשם ביצוע פעולות שיווקיות. עוד מובהר בזאת כי תינתן לי האפשרות למחוק את עצמי בכל שלב מהמאגר באמצעות פניה בכתב בעמוד צור קשר באתר החברה, באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו 1-700-50-40-88 או באמצעות שליחת מכתב לכתובת ההגנה 13 ראשל”צ מיקוד 7570663 2. זכויות יוצרים מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המידע, התכנים והפרטים המופיעים באתר, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הם של סמארט בלבד. על המשתמש נאסר לעשות כל שימוש במידע/בתכנים/בפרטים הנ”ל, העלול להפר זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני כלשהן של סמארט ו/או של צדדים שלישיים, כאמור, לרבות, אך לא רק, העתקה, הצגה, פרסום, שכפול, שליחה, שינוי וכיו”ב ללא הסכמת סמארט מראש ובכתב, וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני, בכפוף לחוק זכויות יוצרים, לפקודת זכויות יוצרים ולדיני הקניין הרוחני. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור על משתמש להעביר ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג כל תוכן הכלול באתר, במישרין ו/או בעקיפין, ללא הסכמת סמארט מראש ובכתב. 3. תנאי שימוש באתר בעצם השימוש באתר, בפורומים של האתר ובבלוגים של האתר, המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי סמארט ו/או מי מטעמה. סמארט לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או אבדן ו/או הפסד בגין ו/או בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לשימוש בו, לרבות ביחס לשימוש ו/או העדר יכולת שימוש באתר, מצב מידע ו/או קבצים שהעלה המשתמש ושנתקבלו אצל סמארט (לרבות במקרה של מחיקתם ו/או אובדנם על ידי סמארט), הסתמכות על תוכן המופיע באתר, העדר זמינות האתר, העדר גישה אל האתר, הפרעות באתר ו/או תקינותו. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית, ולכך ששימוש באתר, לרבות הסתמכות על כל תוכן, מידע, שירותים, פרסומים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מתוך האתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. המשתמש מצהיר כי הנו האחראי הבלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בהסתמכו על איזה מתכני האתר. סמארט לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם תוכן האתר ו/או בקשר להתאמת האתר לצרכי המשתמש. סמארט לא תהיה אחראית בגין וירוסים ו/או קלקולים שיגרמו למחשב המשתמש ו/או לתוכנת המשתמש, במישרין ובעקיפין, כתוצאה משימוש באתר ו/או גלישה בו. באתר ימצאו קישורים (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו”ב (להלן: “פרסומת” או “פרסומות“), לרבות של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות (שניהם ביחד וכל אחד מהם בנפרד להלן: “אתרים אחרים“). סמארט לא תישא באחריות כלשהי לתכנים המוצגים באתרים האחרים וכן לא לאמור בתוכן הפרסומות שיופיעו באתר. המשתמש פוטר בזה את סמארט מכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם השימוש בקישורים האמורים לאתרים אחרים, בקשר עם האמור באתרים האחרים עצמם ובקשר עם הפרסומות המופיעות באתר. סמארט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש עקב גישה או העדר גישה לאתר או עקב הפנייה לאתרים אחרים. האמור לעיל נכון גם במקרה שהמידע ו/או התכנים הכלולים באתר יהיו שגויים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים מכל סיבה שהיא, לרבות עקב מעשה ו/או מחדל של האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמו. כמו כן, מובהר, כי אין לראות בקיומה של הפנייה לאתר אחר, או בקיומה של פרסומת המופיעה באתר, כהמלצה ו/או אישור מצד סמארט ביחס לאתר האחר/לפרסומת ו/או לחברה הקשורה אליהם ו/או למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים. אין לפרש את הקישורים לאתרים האחרים ו/או את הפרסומות המופיעות באתר כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי סמארט בקשר לתוכן באתרים האחרים ו/או בקשר לפרסומות. האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אינם אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים ישירים או עקיפים העלולים להגרם למשתמש כתוצאה מהגלישה באתר, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי האתר או מי מטעמו בקשר לכך, ומתחייב שלא לתבוע את האתר ו/או את נציגיו ו/או כל צד שלישי הקשור באתר בגין נזקים כאמור לעיל. האמור לעיל כולל גם העדר אחריות של האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו לכל נזק הנובע מעצם הגלישה באינטרנט, לרבות כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. משתמש המעוניין להימנע מהעלאת פרטיו האישיים באמצעות האתר, יוכל להעבירם ישירות לסמארט באמצעות יצירת קשר טלפוני עם נציג סמארט. 4. תנאי שימוש נוספים בפורומים ובבלוגים באתר סמארט רשאית לספק למשתמש שירות פורומים ומתחם בלוגים אשר יאפשרו למשתמש לגלוש, לשאול ולהגיב בהתאם לתקנון זה, וכן לשוחח עם משתמשים אחרים, להחליף מידע ולהגיב להודעות של משתמשים אחרים. על המשתמש לספק מידע שהוא, למיטב ידיעתו, אמיתי, נכון ומדויק. אין להסתמך על כל המעלים תכנים לפורומים של סמארט, או המגיבים ברכיב התגובות בבלוגים של האתר, או הכותבים תגובות (טוקבקים) באתר – כל הסתמכות של המשתמש על מידע ותכנים כאמור הינה על אחריותו בלבד. פרסום מסחרי בפורומים, ברכיבי התגובות באתר ובמתחם הבלוגים הינו אסור. כמו כן, סמארט עושה כמיטב יכולתה על מנת למנוע פרסום של תוכן פוגעני, לרבות תוכן שקרי או מטעה, ולרבות תוכן המהווה לשון הרע, או תוכן הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב של אדם. עם זאת, סמארט אינה אחראית לתוכן ההודעות של המשתמשים בפורומים ובבלוגים ואינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המועלים על ידי המשתמשים בפורומים ובבלוגים. הפורומים והבלוגים ורכיבי התגובות באתר פתוחים לכל המשתמשים באתר, אולם הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק הודעות ותגובות ברכיבי התגובות, בפורומים ובבלוגים ו/או להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים או לבלוגים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים ובבלוגים מסוימים. כל התכנים המועלים על־ידי המשתמשים לפורומים של האתר, או לרכיב התגובות בבלוגים של האתר, או לטוקבקים של האתר הם תכנים פומביים החשופים לעין כל המשתמשים האחרים. המשתמש מתחייב להעלות תכנים לאתר רק במגבלות ובאמצעים שמפעילי האתר הגדירו לשם כך ורק במידה ומפעילי האתר התירו זאת מפורשות ובכתב; להכפיף את התכנים ופרסומם להוראות כל דין (לרבות בקשר עם פגיעה בפרטיות, לשון הרע ואיסור משלוח דואר זבל), ולהמנע מהפרות זכויות יוצרים, זכות מוסרית של צדדים שלישיים וצווי איסור פרסום. . המשתמש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסרו/הועלו על ידו לאתר (להלן: “תכני המשתמש“), ומתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם לאתר ו/או למי מטעמו כתוצאה מתכני המשתמש. המשתמש מצהיר בזאת כי הנו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית בתכני המשתמש, וכי הוא מתיר לאתר, בעליו ומפעיליו לעשות כל שימוש בתכני המשתמש, לרבות פרסומם. המשתמש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת תכני המשתמש הוא מוותר על כל זכות בהם, וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי האתר או מי מטעמו בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכני המשתמש. המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת פעילותו באתר או באמצעות האתר. ידוע למשתמש כי חל עליו איסור מוחלט לעסוק בפרסום או בשכנוע חברים/מנויים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא. בנוסף לכך המשתמש לא יהיה רשאי להעביר מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל לחברים אחרים באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לפעול נגד משתמשים שיפרו איסור זה. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף מידע, תכנים וחומר, הנוגעים לדפוסי השימוש באתר, ולהשתמש במידע, לרבות לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר והפעלתו. בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את האתר, בעליו, מפעיליו, מנהליו ועובדיו מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית. המידע שמוצג באזור המלצות ווינר באתר הוא בגדר המלצה בלבד ואין לראות בהמלצות משהו מחייב , המשתמש אחראי לכל שימוש בהמלצה . 5. הצהרה והתחייבות של כל המשתמשים בקהילת הפורומים של סמארט בהעלותו הודעה לקהילת הפורומים באתר מסכים המשתמש כי ההודעה לא תפר את הוראות הדין, וכן לא תכלול איומי שווא ו/או התרעות סרק ו/או דברי הסתה ו/או דיבה ו/או לשון הרע וסגנון החורגים מהטעם הטוב. ידוע למשתמש כי כל חשיפה של מידע אישי אודותיו בפורום נמצאת באחריותו המלאה בלבד, וכי סמארט אינה אחראית לשימוש כלשהו אשר ייעשה במידע אישי אשר הועלה על ידו לפורום. בהעלות משתמש הודעות לקהילת הפורומים של סמארט מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שהשימוש בקהילת הפורומים באתר כפוף לדין הישראלי וכי הוא נושא באחריות המלאה, על־פי כל דין, לתכנים ולתגובות שהוא מעלה לקהילה. ידוע למשתמש, כי אם יחרוג מכללים אלה, ניתן יהיה לאתרו ולנקוט נגדו צעדים. 6. תשלומים באמצעות האתר במסגרת האתר עומדת ללקוחות סמארט אפשרות לבצע ולהסדיר תשלומים באמצעות שרת תשלומים ייעודי. ביצוע התשלום דרך מערכת התשלומים יעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנת SSL. מערכת התשלומים אינה אוגרת מידע על התשלומים, ובפרט לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשלם. הסכום המרבי אותו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר עשוי להשתנות, על פי החלטת סמארט. הסכום יעודכן באתר בהתאם לשינויים. כל תשלום מותנה באישור העסקה ע”י חברת האשראי דרכה התחייב המשתמש לבצע את התשלום. לאחר אישור הפרטים וביצוע התשלום, תתקבל הודעת אסמכתא ובה אישור על קבלת התשלום. הזכות לבצע תשלום באתר נתונה לאדם מעל גיל 18 בלבד, שהינו בעל כרטיס אשראי בתוקף ו/או בעל חשבון בנק ישראלי ו/או המורשה לביצוע העברות בנקאיות דרך רשת האינטרנט. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים. 7. מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות סמארט נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של המשתמשים באתר. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“), חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק המחשבים, התשנ”ה-1995. מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו”ל. סמארט מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי של המשתמש. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה למידע המשתמש תתבצע על פי החוק כאמור. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. משתמש שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש במסגרת דיוור ישיר, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב מבעל מאגר המידע המשמש לדיוור ישיר, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. 8. סיום ההסכם המשתתף יוכל לבטל את המנוי בכל עת בתנאי שהודיע על כך לחברה במישרין באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 1700-50-40-88 או בכתב לכתובת ת.ד. 15019 ראשון לציון או באמצעות פקס 03-9487171 או באמצעות פניה בתיבת ‘צור קשר’ באתר החברה (להלן: “הודעת ביטול”). הודיע המשתתף על ביטול המנוי כאמור, יבוטל המנוי תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול והחברה לא תחייב את המשתתף בעד שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול. הודיע המשתתף לחברת האשראי על ביטול העסקה, מבלי ליתן הודעה לחברה על ביטול המנוי, יבוטל המנוי רק עם קבלת הודעת חברת האשראי על ביטול העסקה, והחברה תהא זכאית להיפרע מאת המשתתף ישירות, בגין מלוא החיובים שנצברו לחובתו, לרבות הוצאות הגביה כפי שנעשו בפועל ולא מעל 100 ₪, עד למועד בו נודע לחברה על ביטול העסקה. החברה מצידה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הסכם זה, ובלבד שנתנה על כך הודעה מוקדמת למשתתף בכתב, לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לביטול ההסכם, ובתנאי שביטול ההסכם נעשה בהתאם להוראות כל דין. אין בביטול ההסכם, כדי לפגוע בכל זכות הקיימת לחברה כלפי המשתתף, לרבות בגין חובות שנוצרו במהלך תקופת ההסכם, ועד למועד ביטולו. למען הסר ספק מובהר כי המשתתף לא יחויב בגין תקופה בה לא קיבל שרות מהחברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה התשל״א – 1970) , ו/או בהתאם לכל חוק ו/או דין אחר, לפי העניין. נתונים שנאספים על גולשים באתר כל המידע האישי של המשתמש נאסף במערכות המידע של סמארט רק לצורך הטיפול במשתמש במסגרת השירותים הניתנים על ידי סמארט למשתמש . המשתמש מודע לכך כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו לאתר, והוא מצהיר כי הוא עושה זאת מרצונו. מדיניות הפרטיות של סמארט חלה על המידע האישי המזהה הנמסר על ידי המשתמש כחלק מהליך הרישום לשירותי סמארט, על המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותים, ועל מידע הנאסף אודות המשתמש בזמן השימוש בשירותים. שימוש בעוגיות (Cookies) – האתר עושה שימוש ישיר/עקיף בטכנולוגיה זו על-מנת לזהות את המשתמש במעבר בין הדפים השונים. אפשר והעוגייה תכיל מידע אודות המשתמש, פרטים שהוזנו על-ידו או היסטוריה על פעולותיו במערכת. חסימת האפשרות לשימוש בעוגיות יגרום לבעיות בתפקוד מול המערכת וימנע את האפשרות להשלמת פעולות באתר. סמארט עושה ככל יכולתה על מנת לצמצם ככל הניתן את היקף החשיפה של המידע המצוי על העוגיות שסמארט משתמשת בהן, ולשם כך מוודאת שהמידע הנו מידע מוצפן המאפשר קריאה והבנה שלו רק למספר מצומצם של עובדים/יועצים המתפעלים את האתר. אופן שמירת המידע כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של סמארט. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של סמארט, מאובטחת באמצעים המתקדמים בעולם. בנוסף, סמארט מאחסנת חומר ארכיוני באמצעות חברה חיצונית ידועה בתחומה ובעלת מוניטין ומומחיות. החומר הארכיוני נשמר בהתאם להוראות כל דין, ומאוחסן במכלי גניזה מסומנים. הארכיון מנוהל ומאובטח על פי כללי הגנת מידע מחמירים. נהלי אבטחת מידע סמארט מקיימת מדיניות הגנת מידע, המתעדכנת תכופות כדי לענות לכל דרישות הדין, וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים. בסמארט מונה ממונה על הגנת המידע, אשר תפקידו הוא לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של סמארט. הממונה משמש מנחה מקצועי לכלל הארגון לרבות פיתוח שיטות הטמעה, התוויית הוראות עבודה, בקרה וביקורת. כתובת הדואר האלקטרוני של הממונה על אבטחת מידע בסמארט היא: [email protected] העברת מידע לצד שלישי סמארט משתמשת במידע שנאסף אודות המשתמש למטרות הבאות: (א) יצירת קשר עם המשתמש; (ב) משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש לרבות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני, הטלפון הנייד (מסרונים) והטלפון הקווי; (ג) ניתוח של המידע, לצרכיה של סמארט. בכפוף לאמור להלן, סמארט לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא במסגרת מתן שירותיה ו/או לשם ביצועם . סמארט תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף להתקיימות אחד או יותר מן התנאים שלהלן: (1) סמארט קבלה את הסכמתו המפורשת של המשתמש לחשוף מידע זה; (2) חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים הניתנים על ידי סמארט באתר (סמארט לא תהא אחראית לשימוש במידע אודות המשתמש שייעשה על ידי אותם צדדים שלישיים אליהם הועבר המידע); (3) חשיפת המידע נדרשת על פי דין או הנחיית רשות מדינה או ערכאה שיפוטית; (4) במקרה בו פעולות המשתמש באתר מפרות את הוראות הדין או את תנאי השימוש, או במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין סמארט (5) במקרה בו סמארט תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר; או תמכור/תעביר את פעילות האתר לצד ג’; או שסמארט תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד ג’, ובלבד שצד ג’/תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. (6) העברת המידע הנה בין סמארט לבין חברות קשורות שלה (חברות אם או בנות או נכדות או אחיות). בעצם הרישום כמנוי לשירותי סמארט (בין אם באמצעות האתר ובין אם לאו), המשתמש נותן הסכמתו לשימושים בפרטיו האישיים כמפורט בתקנון זה. תלונות בנושא פגיעה בפרטיות אדם הסבור כי המידע אודותיו במערכת סמארט שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות, יכול לפנות למחלקת שירות לקוחות בסמארט בכתובת הבאה [email protected]. במידה ומשתמש מצא חומר הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר מהאתר, הנחזה כמפר הוראת חוק או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך לנציבות פניות הציבור הנ”ל. משתמש רשום סמארט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים ו/או לאזורים מסוימים באתר תתאפשר רק לגולש אשר נרשם כמנוי לאתר ומסר פרטים שידרשו ממנו על ידי סמארט (להלן: “משתמש רשום“). משתמש המעוניין להירשם כמשתמש רשום יהא חייב לפתוח חשבון משתמש ולמלא בו את הפרטים שידרשו על ידי סמארט לצורך האמור (להלן: “חשבון משתמש“). המשתמש הרשום מתחייב למלא, כאמור בסעיף זה, אך ורק פרטים נכונים שידשרשו על ידי סמארט בחשבון המשתמש, ולפתוח חשבון משתמש אך ורק עבור עצמו. סמארט לא תהיה אחראית לכל מקרה בו המידע שהועלה על ידי המשתמש בחשבון המשתמש, לרבות סיסמאות, נתונים, קבצים, תוכניות וכיו”ב, ייחשף על ידי גורם כלשהו כתוצאה מחדירה של גורם כאמור ושליפתו את המידע האמור, ולמשתמש הרשום לא תהיה כל טענה כלפי סמארט בגין האמור. משתמש רשום מתחייב להודיע לסמארט על כל מקרה בו התעורר אצלו חשד סביר כי נעשה שימוש בחשבון המשתמש שלו שלא כדין, או על ידי כל גורם אחר מלבדו. המשתמש מצהיר כי קרא את התנאים הרשומים במסמך זה, כי הם מקובלים עליו וכי הוא מסכים ומתחייב לפעול על פיהם.